Prah šola vožnje

Srednja poklicna šola voznik

VOZNIK MOTORNIH VOZIL—SPI

Poleg vožnje cestnih motornih vozil sodi med značilna dela voznika tudi prevzem in predaja tovora na osnovi dokumentacije, skrb za pravilno natovarjanje in raztovarjanje tovora, priprava vozila za vožnjo, sprotni pregledi vozila ter manjša popravila in vzdrževanje. Voznik ima široke možnosti zaposlitve, od dela v podjetjih javnega cestnega prometa ali na področju zasebništva do del na področju prevozov za lastne potrebe v industrijskih in trgovskih podjetjih.

Lokacija izvajanja:

 • V podružnici šole Ljubljana, Središka 4, 1000 Ljubljana, 030 315 314, referatljubljana@prah.si.
 • V podružnici šole Krško, Žadovinek 36, 8270 Krško, 041 632 793, krsko@prah.si.
 • V podružnici šole Celje, Gregorčičeva 4, 3000 Celje, 041 632 793, referat@prah.si.
 • Na sedežu šole v Rogaški Slatini, Kidričeva 28, 3250 Rogaška Slatina, 040 272 332, referat@prah.si.
Izobraževalni program: VOZNIK SPI (raven izobrazbe: IV)
Naziv poklicne izobrazbe: voznik motornih vozil/voznica motornih vozil

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
 • osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Dodatni pogoj za vpis:

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor ima poleg splošnih pogojev tudi ustrezne delovne izkušnje, ki jih dokazuje:
 • z veljavnim vozniškim dovoljenjem za vožnjo motornih vozil kategorije C ali C1 ali D ali D1 ali
 • z veljavnim vozniškim dovoljenjem za vožnjo motornih vozil kategorije B in zdravniškim spričevalom po Zakonu o voznikih, Uradni list št. 109/2010, ki ga izda specialist medicine dela za voznika druge skupine motornih vozil.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJ

Izobraževanje traja tri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 180-imi kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec izobraževanja odraslih pridobiti pozitivne ocene oz. opravljene obveznosti pri:
 • splošnoizobraževalnih predmetih,
 • obveznih strokovnih modulih in izbirnih strokovnih modulih,
 • interesnih dejavnostih in obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
 • zaključnem izpitu.
Pogoj za pristop k zaključnemu izpitu je veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije C1 ali C ali D1 ali D

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • storitev in zagovor.

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, enkrat do trikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

PREDMETNIK (X označuje letnik, v katerem se izvaja modul)

PREDMETNIK VOZNIK SPI
POKLICNA MATURA:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali TJ I,
 • izpitni nastop in zagovor.

Najnovejši dogodki