Prah šola vožnje

Novosti

Objavljen je Razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Datum objave: 30.06.2017


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji: 

a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 
c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), 
e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f.    maturitetni tečaj
g.   poklicni tečaji (PT), 
h.   mojstrski izpiti,
i.   delovodski in poslovodski izpiti

Prednost pri uvrstitvi
 v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let. 

Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018. 

Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018. 

Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu). 

 

Vloge pošljite na naslov: 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Več informacij na spletni strani (KLIK).


Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na telefonski št. 040 272 332 ali e-naslovu: referat@prah.si.
Najnovejši dogodki