Prah šola vožnje

Višja strokovna šola - Logistično inženirstvo

LOGISTIČNO INŽENIRSTVO — poklic prihodnosti

LOGISTIČNO INŽENIRSTVO — poklic prihodnosti

Razvoj sodobne tehnologije zahteva povezovanje podjetij na domačem in svetovnem trgu. Odzivno in logistično podjetje je korak pred drugimi. Specializirana logistična podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem pretoka blaga do uporabnikov, zahtevajo specialistična novodobna znanja. Poklic inženir logistike je široko izobražen strokovnjak, ki ima odlične možnosti za zaposlitev, saj je povpraševanje po tovrstnih kadrih večje od ponudbe. Perspektivne zaposlitve čakajo strokovnjake z znanjem logističnega poslovanja, trženja, računalništva in tujega jezika.

Lokacije izvajanja:

 • V podružnici šole Ljubljana, Središka 4, 1000 Ljubljana, 030 315 314, referatljubljana@prah.si.

 • Na sedežu šole Rogaška Slatina, Kidričeva 28, 3250 Rogaška Slatina, 040 272 332, referat@prah.si.
 • V podružnici šole Celje, Gregorčičeva 4, 3000 Celje,041 632 793, referat@prah.si - v postopku vpisa v razvid.

Ime izobraževalnega programa: LOGISTIČNO INŽERISTVO (raven izobrazbe: VI./I)
Pridobljena izobrazba: inženir logistike/inženirka logistike

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju. 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Študij traja dve [2] leti.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, ...), in sicer:

1. vse obvezne module in predmet v obsegu 57 kreditnih točk:

 • komunikacija (20 KT)
 • logistika (15 KT)
 • poslovno-pravni (15 KT)
 • predmet uporabna matematika v logistiki (7 KT)

2. dva izmed izbirnih modulov v obsegu 48 kreditnih točk:

 • cestni promet 1 in 2 
 • poslovna logistika 1 in 2

3. en izbirne predmetov v obsegu 5 kreditnih točk:

 •  špedicija in transportno zavarovanje

4. prosto izbirni predmet (5 KT)

5. diplomsko delo (5 KT):
Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora.

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 •  Izredni študij v programih za pridobitev višje strokovne izobrazbe (VI/I) poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, enkrat do dvakrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v sodobnih, klimatiziranih,multimedijsko opremljenih učilnicah: na Kidričevi 28 v Rogaški Slatini in na Središki 4 v Ljubljani.
 • V izobraževalni proces so vključeni: ogledi dobrih praks, strokovne ekskurzije, seminarji, konference, konzultacije in govorilne ure s predavatelji, e– učenje, samoizobraževanja, voden študij, samostojna in vodena priprava na izpit.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem, konzultacijami (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.
 • Šolnino je možno plačati na obroke.

PREDMETNIK (X označuje letnik, v katerem se izvaja modul)

1. OBVEZNI PREDMETI—MODULI— v obsegu 57 kt


2. IZBIRNI MODULI— v obsegu 48ktPodrobnejši razpored – urnik posameznega predmeta je določen z izvedbenim urnikom, ki ga študent prejme pred pričetkom predavanj.

3. IZBIRNI PREDMET V OBSEGU 5 kt


4. PROSTO IZBIRNI PREDMET V OBSEGU 5kt

študent lahko izbere tudi enega od predmetov izbirnih modulov, ki jih ni izbral pod točko 2.
Večina študentov je zaradi okoliščin njihovega delovnega mesta v podjetjih in drugih organizacijah, kjer so zaposleni izbere predmet Trženje in kakovost storitev ali Organizacijo cestnega prometa.

5. DIPLOMSKO DELO

Podrobnejši razpored – urnik posameznega predmeta je določen z izvedbenim urnikom pred pričetkom predavanj.

Najnovejši dogodki